Logo Image
CompLitP

Mubambiqhaza

Sicela uzame ukuphendula lemibuzo engama-50 ngendlela ongakwazi ngayo (azikho izimpendulo ezibhedayo, konke kuwumbono wakho). Igama lakho ngeke laziwe, ngaphandle uma ufuna ukulifaka.

Izimpendulo zakho zingase zibe nomthelela ekwakhiweni komdlalo we-Commuterm, nasezifundweni zamakhompyutha.

 

Siyabonga,

Iqembu leCommuterm